Dogs Anal Glands

DOGS ANAL GLANDS


NORSK TEXT ETTER DEN ENGELSKE

Canine anal glands are small sac-like glands on either side of the anus (they lay just under the anus at 5 and 8 o’clock (see image)) which secretes their particular scent.  They reside in the muscle of the anal sphincter and aren’t easily visible. Along with the urine they are used to mark their territory, and empty when they poop. The scent from the fluid the anal glands produce is unique to each dog


Sometimes they don’t empty themselves naturally and that can hurt.  The glands can become impacted or infected.  Often you can notice that these glands are not emptying themselves when your dog is scooting across the floor or sitting more or less to one side to avoid the pressure.  Other symptoms are usually a bad smell.  You can also see your dog bite the area and “tell” that he/she is in discomfort.

It’s very rare that it’s cancer in the anal-sacks, but it can happen and often classified as adenocarcinomas, are usually malignant. Occasionally anal gland tumors can result in elevated blood calcium levels, which can result in significant organ damage, including kidney failure. This is more common in females then in males and the surgery has a high rate of success at curing the cancer.

Overweight dogs tends to have more problems with their anal-sacks then normal weight dogs. 


The food have a lot to do with this problem, and 95% of the time anal gland problems are due to diet. Changes in diet will usually fix this problem.

I had this problem on my first Collie, but after I switched to homemade food she had no more problem with her anal-sacks and I have not had that problems on any of my other Collies either (they are all on home-cooked food).


Routine expression of healthy anal glands is simply unnecessary, so if you take your pet to a groomer, make sure he or she isn’t performing this “service” on your dog, which will weaken well-functioning, self-sufficient gland musculature over time.

The anal sacs are delicate little organs that can be easily injured with unnecessary squeezing and pinching. Routine manual expression will reduce the ability of the anal glands to work on their own. The condition of the glands becomes compromised, and ultimately they become completely ineffective.


Expressing the anal glands :

When you take your dog to the veterinarian with a filled anal-sack he will emptying them by squeezing on both side of the anus with thumb and forefinger start from the bottom below anus (press inwards and upwards) you will then see a thick fluid being expressed. The veterinarian can show you how, if you will need this another time. Do one side at a time, and since you can rupture an anal sac you must of course be careful.

This can unfortunately result in problems, and an continuing filling of the anal-sacks. 


After the anal-sacks have been emptied you can wash with Chamomile or Dandelion.

Making Chamomile : Boil 2 dl water.  Then add 2 tablespoons of dried Chamomile flowers or 4 tablespoons fresh Chamomile flowers. Place a lid on the pot and let the Chamomile flowers steep in the water for five minutes. Then sieve, and cool before use.


Homeopathy : Sulfur D30 – 5 tablets/1 dose a day

Silica is used for obstructed anal glands.

The dose is 5 tablets of Silica D30 twice daily for

3-5 days


This is something you also can try to keep them clear:

One large sweet potato wrapped in a paper-towel with water in a bowl for 12 minutes. Then use a blender and

mix 60 ml (2 oz) of boiled chicken breast, and add 4 crushed original papaya enzyme pills into the mix.

Add 60 ml (2 oz) of fresh coconut milk (make sure it taste sweet) and some purified water. Feed this mix

to your dog.



Operate the anal glands surgically – not a good idea:

It is a risk of fecal incontinence with surgery around anus, with a higher risk if both anal-sacks are removed.


What you should do:

Change your dog’s food.

Start giving raw or homemade food – that is often enough to make the anal-sacks normal again.



If your pet is having anal gland issues, your veterinarian should work to determine the cause of the problem rather than only treating it symptomatically by manually expressing the glands.


The goal should be to resolve the underlying cause and return your pet’s anal glands to self-sufficiency


HUNDENS ANALKJERTLER

Hundens analkjertler er små “sekkelignende” kjertler som befinner seg på hver side av anus (de ligger rett under anus klokken 5 og 8, se bilde), og de skiller ut hundens individuelle lukt. Vi finner dem i anal-sphincterens muskler, og man kan ikke se dem i normal tilstand. Disse kjertlene bruker hunden sammen med urin til å markere sitt territorium, og de tømmes naturlig når hunden bajser. Selve lukten fra disse kjertlene er helt unik for hver enkelt hund.


Det hender at kjertlene ikke tømmer seg naturlig, noe som kan være smertefullt.  Kjertlene kan bli tilstoppet eller infiserte.  Ofte kan du merke om kjertlene ikke har tømt seg ved at du ser hunden «ake» seg bortover golvet eller at den sitter mer eller mindre til siden for å unngå press mot kjertlene. Andre symptomer kan være dårlig lukt.  Du kan også se at hunden din «biter» i  området og på den måten "forteller" at han/hun har smerter.

Det er veldig sjeldent at man finner cancer i analkjertlene, men det kan skje, og det man da finner er ofte adenocarcinom, og som regel er det ondartet. En svulst i analkjertlene kan også noen ganger gi forhøyede kalsiumnivåer i blodet, som igjen kan gi organskader, inkludert nyresvikt. Dette er mer vanlig hos tisper enn hos hanner og operasjon gir ofte veldig gode resultater mtp å kurere hunden for cancer.

Tjukke hunder tenderer til å ha mer problemer med sine analkjertler enn normalvektige.


Hva vi gir våre hunder å spise har mye av årsaken til tette analkjertler, og opp mot 95 % av problemene skyldes kostholdet. Endringer i kostholdet løser vanligvis problemet.

Jeg hadde selv problemer med analkjertlene til min første Collie, men etter at jeg skiftet fôr til hjemmelaget, forsvant problemene.  Og jeg har heller aldri hatt problemer med analkjertlene til noen av mine andre Collies, samtlige får hjemmelaget fôr.


Å klemme ut analkjertlene rutinemessig er helt unødvendig, så er du av dem som leverer hunden din til profesjonell bading/stell så gi beskjed om at analkjertlene ikke skal røres. Å stadig klemme på dem vil svekke muskulaturen og etterhvert gi problemer.  Analkjertlene er små delikate organer som kan skades ved stadige og unødvendige mekaniske tømminger. Rutinemessig manuell tømming reduserer analkjertelens evne til å tømme seg selv.  Kjertlene blir svekket, og tilslutt blir de fullstendig ineffektive.


Tømme analkjertler:

Skulle hunden din ha fått fulle analkjertler så vil veterinæren tømme dem ved å klemme på hver side av anus med tommel og pekefinger. Og man klemmer fra litt under på siden av anus og presser inn og oppover, du vil da se en tyktflytende væske som har en spesiell lukt. Veterinæren vil vise deg hvordan du gjør dette om det skulle bli behov for det en annen gang. Klem ut en side av gangen, en analsekk kan sprekke så du må være forsiktig. Dessverre vil dette kunne gi fortsatte problemer og gi en kontinuerlig fylling av analkjertlene


Etter at analkjertlene er tømt kan du vaske med Chamomille eller Løvetann.

Slik lager du Chamomille vask : Kok opp 2 dl vann, tilsett så 2 spiseskjeer tørket Chamomille blomster eller 4 spiseskjeer ferske Chamomille blomster.  Sett lokk på kjelen og la dette trekke i vannet i fire minutter. Sil blandingen, og kjøl ned før du bruker det.


Homeopati : Sulfur D30 – 5 tabletter/1 dose pr dag

Silica D30 brukes ved tilstoppede analkjertler –

5 tabletter 2 x daglig 3-5 dager


Her er også noe du kan prøve:

En søtpotet pakket inn i kjøkkenpapir ligger i vann i 12 minutter.  Så moser du dette sammen med 60 ml

kokt kyllingbryst, tilsett så 4 knuste papaya enzympiller.  Til dette blander du 60 ml frisk kokosnøttmelk (og smak på den først slik at du er sikker på at den smaker søtt) samt litt vann. Denne mixen kan du gi hunden din.


Operasjon av analkjertler – ingen god idé:

Det er en risiko for avførings-inkontinens når man opererer rundt anus, med en høyere risiko hvis begge

analkjertlene blir fjernet.



Hva du burde gjøre:

Skift fôr.

Start med å gi rå mat, hjemmelaget mat dette er ofte nok til at analkjertlene fungerer optimalt igjen.




Har hunden din problemer med analkjertlene så burde veterinæren i samarbeid med deg finne årsaken til problemet istedenfor å behandle kun symptomet ved å manuelt presse ut innholdet i kjertlene.


Målet må jo være å finne den underliggende årsaken til problemet slik at analkjertlene igjen tømmes normalt.