Little Heike-mother

APRIL 12 2018


Oh, yes " Norwegian food and safety authority" criticized Nordberg Animal Clinic for the way they write journals.  And for heaven sake what kind of clinic write two journals – maybe something to hide, and when do they really write/update their internal journal ?

It’s a disgrace that there are missing some journals

///

Mattilsynet har gitt kritikk til hvordan Nordberg Dyreklinikk fører sine journaler. Og i himmelens navn hvilke type klinikker skriver to ulike journaler – hva har de skjule? Og når oppdaterer de den interne journalen?

Det er også en skam at det mangler noen journalerNorsk text etter hvert avsnitt  med engelsk text

LITTLE HEIKE-MOTHER DIED DUE

TO AN INCOMPETENT VETERINARIAN

LILLE HEIKE-MOR DØDE PÅ GRUNN

AV EN INKOMPETENT VETERINÆR

                                   The world lost something wonderful the day that Little Heike-

                                 mother was killed by an incompetent veterinarian.

                             And including mine, many hearts were broken that day.  It’s still

                          unbelievable to know that my little Heike-mother is gone forever.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Verden mistet noe fantastisk den dagen Lille Heike-mor ble drept av en inkompetent veterinær. Og i tillegg til mitt var det mange hjerter som ble knust den dagen.  Jeg kan fremdeles ikke fatte at Lille Heike-mor er borte for alltid.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Little Heike-mother lost her life due to an incompetent veterinarian (Nina Holt at Nordberg Nimalclinic, Oslo) that fails to follow generally accepted professional standards. The veterinarian started alternative treatment without really knowing what she treated.


The veterinarian is of course reported to the following :

* Police


* The Norwegian Veterinary Association - (their ethical council treat cases according to the 

Association's professional code of ethics).

As I understood it, my tragic case was scheduled to be checked this fall, but the veterinarian

is not a member of the Norwegian Veterinary Association now (hmmmmmmmmmm….)

And unfortunately they can’t treat cases where the veterinarian is not a member.

Well, they have at least all the papers of the case including the lies from the veterinarian.


* Norwegian food safety authority - It is the Norwegian food safety authority that oversees 

a veterinarians professional business.Tuesday 11. october 2016 – Little Heike-mother was rushed to Oslo and my veterinaryclinic, because of  acute lameness of her hindlegs. She had reduced (of course) reflexes in her hind legs and had problems straighten up her paws.

What did the veterinarian do ? 

She didn’t take an x-ray, she didn’t refer Little Heike-mother to Norwegian School of Veterinary Science for CT or MR. Well, ok it wasn’t checked with x-ray etc that day, but what about all the other times I talked to the veterinarian – not one single time did she mentioned that Little Heike-mother should be x-rayed or take a CT / MR.

Of course I blame my self - and none of my dogs will ever again put their paws in that clinic again.  I have paid a high price by being faithful and forgive the mistakes this clinic has done.  Now, it is enough////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////


Lille Heike-mor måtte bøte med sitt liv da veterinæren (Nina Holt ved Nordberg Dyreklinikk i Oslo)  ikke gjorde det hun skulle.  Veterinæren unnlot å diagnostisere og behandle etter gjeldende og profesjonell standard. Veterinæren satt i gang med alternativ behandling uten egentlig å vite hva hun behandlet.


Veterinæren er selvsagt anmeldt til følgende instanser :

* Politiet


* Den Norske Veterinærforening - de har et yrkesetisk råd som behandler saker i henhold til foreningens profesjonsetiske retningslinjer.  Som jeg oppfattet tidligere så skulle min sak behandles i høst – men nå er tydeligvis ikke veterinæren (hmmmmmm) medlem av foreningen og da kan ikke DNV behandle min sak.  Dog har de alle papirene vedrørende saken inkludert der veterinæren kommer med direkte løgner.


* Mattilsynet - som fører tilsyn med veterinærens faglige virksomhet.Tirsdag 11. oktober 2016 – Lille Heike-mor var akutt lam i bakparten og jeg reiste rett inn til Oslo og min dyreklinikk. Hun har reduserte reflekser i bakbeina (naturlig nok), og problemer med å rette opp potene når de blir «snudd».

Hva gjorde veterinæren ? 

Hun tok ikke røntgen, og hun henviste ikke videre til Norges Veterinærhøgskole for utredning, med bl.a. CT og MR.  La gå at det ikke ble tatt røntgen, CT og MR denne dagen men hva med alle de andre gangene jeg snakket med veterinæren/klinikken – ikke en eneste gang ble det nevnt at man burde gå videre.

Selvsagt klandrer jeg meg selv – og ingen av mine hunder får sette sine bein på denne klinikken igjen.  Jeg har betalt en høy pris ved å være trofast og tilgi feilene denne klinikken har gjort.  Nå er det nok.

#######################################################################################

Fortunately, it now seems like people are starting to be better at reporting a veterinarian that make fatal error.  By reporting you will probably  help other animals, sometimes it shows that you are not alone by getting your animal be maltreated.

On the other hand I understand very well that some are reluctant - it takes time and are mentally stressful / strenuous.

But is it correct that a veterinarian do fatal error and then not take responsibility for it ? I don't think so.

Start with reporting it to the police and involve your insurance company immediately


#######################################################################################


Heldigvis ser det nå ut som folk begynner å bli flinkere til å rapportere videre når veterinærer gjør fatale feil.  Ved å rapportere så kan du hjelpe andre dyr, det viser seg ofte at man ikke er alene om at veterinæren gjør grove feil.

På den annen side skjønner jeg veldig godt at noen kvier seg -  det tar lang tid det er fryktelig slitsomt spesielt mentalt, og det er av og til som å jobbe i kraftig motbakke.

Men er det riktig at en veterinær gjør grove feil og så ikke ta ansvar ? Jeg synes ikke det. 

Start med å anmelde til politiet og involver forsikringsselskapet ditt umiddelbart


I went to the animal clinic where Little Heike-mother was maltreated to get her urn the first time April 11 2017. I was not allowed getting the urn (yes it was paid), because the head of the clinic was not present (he was on vacation according to the office staff). I therefore had to return home without the urn.

Traveled back a second time May 3 2017. Just as the first time the office staff said I could not get the urn, this time because the owner of the clinic was quote : “in the radio” (this person sometimes are in the radio telling people about different animal related stuff)

As I had no intention on going home without the urn this time I had to call Oslo Police Department and spoke with the operation Center trying to get some help (who had never heard anything like it).

The owner of the clinic came ( I reckon the staff had called him). After listening to a lot of bullshit he eventually handed over the urn to me.

According to the Norwegian Veterinary Association,  and Veterinarian, Secretary General, (handles a veterinarians code of conduct) which I got a mail from 15. September 2017, and by the answer I got in the mail it seems that this is a perfectly ok ethical behavior of a practicing veterinarian!

I have never experienced something similar - but perhaps it is common that some veterinarians behave like this ?


##############################################################################


Jeg reiste inn til klinikken der Lille Heike-mor ble feilbehandlet for å hente hennes urne første gang 11 april 2017. Jeg fikk ikke lov til å få utlevert urnen (ja, jeg hadde betalt), da sjefen for klinikken ikke var tilstede (av kontorpersonalet fikk jeg opplyst at han var på ferie).  Jeg måtte altså reise hjem uten urnen.

Reiste inn igjen andre gang 3 mai 2017. Fikk først opplyst at jeg ikke kunne få urnen nå heller da eier av klinikken var i sitat : «radioen» (eieren av klinikken er av og til i radioen for å fortelle folk om dyre-relaterte saker)

Denne gangen ringte jeg Oslo politikammer og snakket med operasjonssentralen (som aldri hadde hørt noe lignende). Eieren av klinikken kommer etterhvert kjørende (regner med at kontorpersonalet hadde ringt ham).  Etter å ha måttet høre på en masse svada får jeg endelig lov til å få urnen.

Ifølge Den Norske veterinærforening, generalsekretæren (som behandler en veterinærs etiske oppførsel) og som jeg fikk mail av den 15. september 2017, av svaret jeg fikk er dette en helt ok oppførsel av en praktiserende veterinær !

Jeg har aldri vært ute for noe lignende – men det er kanskje vanlig at noen veterinærer oppfører seg slik ?


Of course I complained about the answer from the Norwegian Veterinary Association, and the answer from and Veterinarian, Secretary General. I sent a new mail to the President and Vice-president of Norwegian Veterinary Association September 18 2017.  The answer from Vice-president came September 25 2017, the answer, quote : “the case is handled by the Secretary general” quote end.

In that mail I also wrote and complained about the owner of the clinic where Little Heike-mother was killed/maltreated called me an animal abuser when I delivered him the police report may 3 2017. 

Which is not only a lie but also quite libelous and completely absurd,  I have as mentioned on these pages used this clinic for many many years – but when I give the owner of the clinic the police report I am suddenly an animal abuser.

This is also according to the Norwegian Veterinary Association a perfectly ok ethical behavior by a veterinarian as I read it.

It seems that it’s no limits to how a veterinarian can behave.

All correspondence with the Norwegian Veterinary Association is of course also sent in a copy to the Norwegian food safety authority


¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤


Jeg klagde selvsagt på svaret fra Den Norske Veterinærforening, og svarmailen jeg fikk fra generalsekretæren 15 september 2017.  Sendte klage og mail til  presidenten og visepresidenten i Den Norske Veterinærforeningen 18. september 2017. 

Jeg får svar fra visepresidenten 25 september 2017, svaret fra han var sitat : «saken er håndtert av generalsekretæren» sitat slutt.

Jeg tok også opp at eier av klinikken der Lille Heike-mor ble drept kalte meg dyremishandler da jeg leverte han politianmeldelsen 3 mai 2017.  Hvilket ikke bare er løgn men også ganske injurierende og helt absurd, jeg har som nevnt på disse sidene brukt denne klinikken i mange mange år – og først når jeg går til anmeldelse av dem så blir jeg kalt dyremishandler. 

Dette er også ifølge Den Norske Veterinærforening en helt ok etisk oppførsel av en veterinær slik jeg leser det.

Altså er det ingen grenser for hvordan en veterinær kan oppføre seg.

All korrespondanse med Den Norske Veterinærforening er selvsagt også sendt i kopi til Mattilsynet


I write October 22 today, and my Little Heike-mothers case will be treated before Christmas, I talked to  Norwegian food safety authority October 10, exactly 9 months since Little Heike-mother had to say goodbye to a life she loved so incredible much because of a veterinarian that couldn’t do her job.     

I do wonder what your veterinarian would have done if you tell her/him that the dog has been worse.  This is some of what was written in Little Heike-mothers journal a day in November : “spasms in back legs,  partially paralyzed, turning body to the left. Eating poorly”.

Before you say anything – of course I drove in to the clinic with Little Heike-mother. 

The treatment – laser !!

Still no x-ray, or CT or MR.


¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤


Idag skriver jeg 22 oktober, og Lille Heike-mors sak vil bli behandlet før Jul.  Jeg snakket med Mattilsynet 10 oktober, på dagen 9 måneder etter at Lille Heike-mor måtte ta farvel med et liv hun elsket så utrolig høyt pga av en veterinær som ikke gjorde jobben sin. 

Jeg undrer hva din veterinær hadde gjort om du sier til han/henne at din hund har blitt verre.  Dette er utdrag av det som står i Lille Heike-mors journal fra en dag i midten av november :

«spasmer i bakbeinet (sparker med bakbeinet ukontrollert), delvis lammet, vrir seg mot venstre, spiser dårlig».

Og før du sier noe – selvsagt reiste jeg inn på klinikken med Lille Heike-mor.

Hva var behandlingen ? laser.

Fremdeles ble det ikke tatt hverken røntgen MR eller CT.


I am writing November 25 today, and the fight for Little Heike-mother has passed 10 months.  I have not yet heard the latest from “Norwegian food and safety authority” but since they should treat this case before Christmas I reckon I will hear something soon.


Thought I would write a bit about how Little Heike-mothers last minutes on this earth that she loved so much.  This is also a heartbreaking experience from this clinic.  We drove in to the clinic January 10th as Little Heike-mother had an appointment. I told the veterinarian about Little Heike-mothers condition and without even checking (just looking) the veterinarian would give Little Heike-mother her first “death-injection” in the car!!!!!!!!!!! That was of course not an option – my goodness..

After we had taken Little Heike-mother in to the clinic and the veterinarian looked at her and told us the diagnosis (which was never treated as it should be), and there was really nothing more to do now.  I was still giving Little Heike-mother treats that she ate with a great appetite, and without me knowing it the veterinarian had put the first “death-injection” in Little Heike-mothers body. Little Heike-mother collapsed when she was chewing dog-treats. I was never being able to say a proper goodbye to Little Heike-mother, that has never happened with anyone of my other dogs.

Little Heike-mother was in fact doomed to death the day I took the fatal decision to visit that clinic and that particular veterinarian. This veterinarian/clinic had apparently not expertise in treating the condition Little Heike-mother had.


It’s not easy waiting for the result from

“Norwegian food and safety authority” – and no matter

what that result are we are taking this further.


This time that clinic/veterinarian have to take

responsibility. Enough is enough.  In addition, I do

hope no one will never experience the same thing.

And yes I am furious and disappointed about this

clinic/veterinarian


**************************************************************************************


I dag skriver jeg 25 november, og kampen for Lille

Heike-mors rettferdighet har pågått i mer enn 10

måneder.  Jeg har fremdeles ikke hørt siste nytt fra

Mattilsynet, men da de skal behandle saken før jul

regner jeg med at et svar er rett rundt hjørnet.


Tenkte å skrive litt om Lille Heike-mors siste minutter på denne jorden som hun elsket så høyt. Også dette en veldig vond opplevelse på denne klinikken. Vi dro som skrevet til klinikken 10 januar da Lille Heike-mor hadde time. Jeg fortalte veterinæren om Lille Heike-mors tilstand og veterinæren svar var å ville sette første «dødssprøyte i bilen» - dette altså kun ved å se på hunden – ikke undersøke. Selvsagt ikke et alternativ.

Lille Heike-mor ble selvsagt tatt inn på klinikken og veterinæren sjekket henne og fortalte diagnosen (som veterinæren aldri behandlet på korrekt vis), nå var det for sent og ingenting å gjøre. Jeg holdt fremdeles på å gi Lille Heike-mor godis som hun spiste med kjempe appetitt da veterinæren – uten å gi beskjed – satte første «døds-sprøyte» i hennes kropp. Lille Heike-mor sluknet uten at jeg fikk tatt farvel med Lille Heike-mor.  Jeg har aldri vært med på noe sånt.

Lille Heike-mor var i realiteten dødsdømt den dagen jeg tok den fatale beslutningen om å reise inn til denne veterinæren/klinikken. Denne veterinæren/klinikken hadde tydeligvis ikke kompetanse på å behandle tilstanden til Lille Heike-mor


Jeg kan love at det er ikke lett å vente på svar fra Mattilsynet – uansett utfall der så går vi videre med dette. 


Denne gangen skal veterinæren/klinikken stå til ansvar for den fatale feilen. Nok er nok.  I tillegg håper jeg andre mennesker aldri vil oppleve det samme.


Og ja, jeg er fly forbannet og skuffet over denne klinikken/veterinæren


Little Heike-mother - fall 2016 - Due to her incompetent veterinarian this became her last fall

MARCH 8, 2018

I have been in contact with "Norwegian food and safety authority"  and I am appalled, disgusted and furious. Nordberg Animal Clinic and veterinarian Nina Holt have told  "Norwegian food and safety authority"  that I refused to send Little Heike-mother to x-ray CT and MR (!).  I have no words – I have never refused any kind of treatments/checks for any one of my dogs and to hear this is like a kick in the face. Sickening  to read that I refused to send to x-ray as that is something the clinic can do.... hmmmm


I am in the process of translating some of the lies from the clinic and it will be published here


********************************************************************************************

Jeg har hatt kontakt med Mattilsynet og er både forferdet og kvalm og forbannet. Nordberg Dyrekinikk/Nina Holt kan fortelle Mattilsynet at det var meg som nektet røntgen/CT og MR (!). Jeg mangler fullstendig ord – aldri har jeg nektet mine hunder noen form av behandling eller undersøkelser.

Sykt å lese at jeg skal ha nektet å sende til røntgen da klinikken selv kan ta røntgen....


Det kommer mer her etterhvert.


MARCH 11, 2018

According to Veterinarian Nina Holt and what she has told "Norwegian food and safety authority" these pictures taken summer/fall 2016 of Little Heike-mother show a Collie with severe back-problems !!!!!!  These pictures speak for itself…….. Click on pictures to make them bigger

Ifølge hva veterinær Nina Holt har fortalt “Mattilsynet” så viser disse bildene tatt sommer/høst 2016 av Lille Heike-mor en Collie med alvorlige ryggproblemer !!!!!! Synes vel bildene taler for seg…….. Klikk på bildene for å gjøre dem større


Summer 2016
Summer 2016
Summer 2016
Summer 2016

MARCH 11, 2018

Before I can comment and publish more about what veterinarian Nina Holt has told "Norwegian food and safety authority" :

Little Heike-mother has after she was a veteran had one senior-checkup at the end of the year, and one checkup when she is near her birthday (in Little Heike-mother’s case it was pretty close as her birthday is 20 April).  It is as a routine taken blood-tests and urine-test of her and an overall check.  Little Heike-mothers last checkup before her fatal meeting with Nina Holt was 11 April 2016.  BLOOD-TEST, URINTEST AND HER CONDITION WAS SUPERB – NOTHING TO NOTE.


Continuing …..

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤


Før jeg vil kommentere og publisere flere kommentarer til hva veterinær Nina Holt har sagt til «Mattilsynet» :

Etter at Lille Heike-mor ble veteran har hun alltid hatt en seniorkontroll i slutten av året og en kontroll rett før sin bursdag (ikke stor avstand mellom disse to kontrollene da Lille Heike-mors bursdag er 20 april).  Rutinemessig blir det da tatt blodprøver, urinprøver og en ellers helsjekk. Lille Heike-mors siste ordinære helsjekk før det fatale møte med Nina Holt var 11 april 2016. BLODPRØVER, URINPRØVER OG KONDISJON VAR SUPER – INGENTING UNORMALT.


Fortsetter…….

MARCH 30 2018


According to Nina Holt at Nordberg Animal Clinic this

wonderful Collie, Little Heike-mother had an extremely

bad back.  And how could Nina Holt see this without

x-ray, CT or MR?  Again I think the picture speak

for itself – taken just 13 days before her acute collapse

playing with her son (click on picture - biggger)

_______


Ifølge Nina Holt på Nordberg Dyreklinikk skal denne fantastiske Collie, Lille Heike-mor ha en ødelagt rygg.  Hvordan Nina Holt kan se dette uten røntgen, CT eller MR kan man jo bare spekulere i.

Jeg tror man kan la bilde tale for seg selv i dette tilfelle også – som er tatt bare 13 dager før kollapsen der hun leker med sin sønn.  Klikk på bildet - større


MARCH 30 2018


March 30 2018

If you have an elderly dog please think twice about visiting Nordberg Animal-clinic, and especially Nina Holt.

And for heaven sake be sure you get a copy of the journals when you leave the clinic – every single time.  They don’t always write correct journals (or journals at all, I still lack copy of a journal),  The time they do write journals they write two types (one only for themselves). 

Demand a copy if you should visit them and be sure they are signed with the veterinarians name.

They take no self-criticism, they blame the owner if anything goes wrong.

I am still waiting for the clinic showing some responsibility and apology for the fatal fault they did.


IS THERE ANYONE HAVING EXPERIENCED FATAL FAULT AT THIS CLINIC PLEASE CONTACT ME 

Continuing…….


///////////


Har du en eldre hund så for guds skyll tenk to ganger før du oppsøker Nordberg Dyreklinikk, spesielt Nina Holt

De tar ingen selvkritikk, oppstår det noe så skylder de på dyre-eier – veldig enkelt for å prøve å holde sin egen rygg fri.

Pass på å få kopi av alle journaler – de gangene de fører journal (hvilket de ikke alltid gjør, selv mangler jeg fremdeles kopi av en journal) så ufattelig nok fører de to typer journal – hvorav en intern!! Krev å få alt kopi av alt samme dag og attestert hver eneste gang.

Jeg venter fremdeles på en unnskyldning fra klinikken der de tar ansvar


ER DET ANDRE SOM HAR OPPLEVD FEILBEHANDLING / DØDSFALL SOM FØLGE AV FEILBEHANDLING FRA DENNE KLINIKKEN SEND MEG GJERNE EN MAIL.

Fortsetter….

APRIL 12 2018


In my experiences Veterinarian Nina Holt, Nordberg Animalclinic is not

only a lousy veterinarian but she think she is a psychic – she must do

since she without any kind of x-rays, CT or MR can tell how a back on a

dog is. Totally sickening

Picture shows Little Heike-mother more than 13 years young jumping for a ball.

Bad back? - don't think so.

(click on picture - bigger)

////

Min erfaring tilsier at veterinær Nina Holt ved Nordberg Dyreklinikk

ikke bare er en elendig veterinær – hun er også synsk – det må hun jo

tro selv da hun uten å ta røntgenbilder, uten CT og uten MR kan fortelle

hvordan en rygg hos en hund er. Kvalmende.

Bildet viser en glad Lille Heike-mor hoppende etter en ball.  Hun er mer enn

13 år på bildet.

Dårlig rygg? Tror nok ikke det nei.

(klikk på bildet - større)

Little Heike-mother more than 13 years young
Little Heike-mother lost her life due to an incompetent veterinarian

APRIL 19 2018


Norwegian food and safety authority criticized Nordberg Animal Clinic for the way they not only write their journal. But also that they not always write what kind of medication, dose and how long the animal should use that particular medication.

What a clinic ! Can’t trust them at all.


As I have written before Veterinarian Nina Holt, Nordberg Animalclinic, lied about Little Heike-mothers medication.

Continuing…….

//////

Mattilsynet har kritisert Nordberg Dyreklinikk ikke bare for måten de skriver journal på men også at de ikke alltid skriver hvilket type medikament dyret skal ha, dose og hvor lenge den skal gå på medisinen.

For en klinikk ! Ikke en klinikk man kan stole på


Som jeg har skrevet her tidligere så har veterinær Nina Holt, Nordberg Dyreklinikk,  løyet mtp hvilken type medisin Lille Heike-mor fikk foreskrevet.

Fortsetter…..

MAY 18 2018


I have now contacted “Veterinary medical legal advice” – just sent them a mail with information.  But it seems that the only reaction Nordberg Animal clinic is getting from  “Norwegian food safety authority” is critique about their journals and writing of medication (or lack of that) – which of course is good.

It’s a shame that it has been so much mess

Continue….

////

Jeg har kontaktet Veterinærmedisinsk Rettsråd – sendt dem en mail med informasjon.  Dessverre ser det ut som den eneste reaksjonen Nordberg Dyreklinikk får fra Mattilsynet er at de må rette opp i sin journalføring/medikamentføring – hvilke selvsagt er bra.

Ille at en klinikk ikke klarer å fører korrekte journaler.

Fortsetter….


It’s about time that veterinarians also take responsibility for their maltreatment.


If your veterinarian have done a fatal maltreatment :

1, Contact the police and report him/her

2, Contact Norwegian Veterinary Association

3, Contact Norwegian food safety authority. 

4, Contact your insurance company with all the papers, they are also helpful in obtaining a lawyer.


¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤


Nå er det på tiden at veterinærer som grovt feilbehandler tar ansvar for hva de har gjort.


Veterinær som feilbehandler :

1, Kontakt politiet og lever inn en anmeldelse

2, Ta kontakt med Den Norske Veterinærforening

3, Ta kontakt med Mattilsynet

4, Lever alle papirer til ditt forsikringsselskap – de er også behjelpelige med å skaffe advokat.